Privacy

Privacyreglement WWH (stichting Wij Willen Helpen)

 

Dalfsen, dd. 5 maart 2018

 

Wanneer je via de website van Wij Willen Helpen (WWH) of via social media deelneemt aan een actie of je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, worden de door jou verstrekte gegevens door ons vastgelegd. WWH vindt het belangrijk om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe WWH met jouw gegevens omgaat, kun je lezen in dit privacyreglement. Dit document bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie en de beveiliging van je gegevens.

 

 1. Om jouw privacy te waarborgen, handelt WWH in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

 1. De verstrekte persoonsgegevens kunnen door WWH worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Indien je gereageerd hebt een actie, blog of nieuwsbericht kan je naam, woonplaats en inhoudelijke reactie gebruikt worden in een communicatie-uiting. Mensen die reageren hebben het recht om bij hun inzending expliciet te vermelden dat ze anoniem willen blijven. Je kunt door de redactie gevraagd worden om je reactie persoonlijk toe te lichten.  
 • Indien je je hebt ingeschreven voor een actie: om je deelname aan de actie te kunnen verwerken en winnaars te kunnen bepalen, je op de hoogte te houden van het verloop van de actie.
 • Indien je gereageerd hebt of meegedaan hebt aan een actie mag WWH de verstrekte persoonsgegevens (naam en woonplaats), inclusief inhoudelijke reactie, in het kader van promotie en/of de bekendmaking van de winnaar van een actie, vermelden. Waaronder eigen promotionele uitingen zoals via persberichten, nieuwsbrieven, magazine, social media en eigen website. 
 • Indien je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief (algemeen, per project of per onderwerp): om je een nieuwsbrief van WWH te sturen per post of per e-mail. Je kunt je altijd weer uitschrijven door een brief te sturen naar WWH, Barbierlaan 68, 7721 KT Dalfsen of door een email te sturen naar info@wijwillenhelpen.nl.
 • Om haar relaties te informeren over haar activiteiten en producten en te verzoeken om financiële steun. Relaties die dit niet wensen, kunnen dit melden bij de administratie viainfo@wijwillenhelpen.nl. Je kunt ook een brief sturen naar WWH, Barbierlaan 68, 7721 KT Dalfsen. WWH zal deze wens vastleggen in de administratie en, indien gevraagd, hiervan een bevestiging opsturen.
 • Om te voldoen aan de op WWH van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

 1. Alle gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen en niet langer bewaard dan voor de doeleinden van de gegevensverwerking noodzakelijk is. Dit met een maximum van vijf jaar.

 

 1. WWH registreert alleen persoonlijke gegevens die door of met toestemming van betrokkenen zijn verstrekt (reacties op projecten, aanmeldingen als donateur, lijsten met belangstellenden, bestellingen, deelnemersregistratie, giften e.d.) of die afkomstig zijn van openbare website, uit adressengidsen en adressenbestanden die vrij mogen worden gebruikt door derden.

 

 1. Als je wilt weten welke gegevens WWH over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via info@wijwillenhelpen.nl. Je kunt ook een brief sturen naar WWH, Barbierlaan 68, 7721 KT Dalfsen. WWH zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je doen toekomen. Op verzoek worden persoonsgegevens definitief gewist, dit met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

 

 1. WWH houdt een archief bij van correcties en verwijdering van persoonsgegevens die op verzoek van haar relaties plaatsvinden.

 

 1. Om de privacy van haar relaties te beschermen, zal WWH persoonsgegevens nooit aan anderen dan de betrokkenen zelf verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van het doel van de verwerking. Zo kan gebruik worden gemaakt van een mailingprogramma van een derde om je de nieuwsbrief te sturen als je je daarvoor hebt aangemeld. Ook kan WWH jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

 1. WWH kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde.

 

 1. Alle bestuursleden en eventuele vrijwilligers van WWH worden geacht deze regeling te kennen en uit te voeren. Klachten over de uitvoering kunnen worden ingediend per telefoon, brief of e-mail en zullen worden afgehandeld door de intern verantwoordelijke. Deze onderzoekt de klachten en informeert de klager binnen twee maanden over de manier waarop de organisatie met de klacht is om gegaan.

 

 1. Binnen onze organisatie heeft het bestuur de secretaris verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze regeling.

 

 1. WWH draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van WWH. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van WWH, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. WWH spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. WWH is, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van WWH, niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan WWH.

 

 1. Als WWH wordt overgenomen door een andere partij kunnen je persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen.

 

 1. Deze regeling is op aanvraag verkrijgbaar voor allen die in onze administratie geregistreerd staan en wordt tevens gepubliceerd op de website van onze organisatie. Het nu volgende privacystatement worden tenminste 1x per kalenderjaar gepubliceerd in onze nieuwsbrief:

 

“WWH beschouwt de bescherming van persoonsgegevens als onderdeel van haar kwaliteitsbeleid. Onze organisatie verzamelt, bewaart, gebruikt en verstrekt persoonsgegevens alleen voor zover dit van belang is voor onze statutaire doelstelling en de wettelijke vereisten. Conform onze privacyregeling hebt u recht op inzage en correctie van uw gegevens. Wenst u geen post of uitnodigingen meer te ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan onze administratie via email: info@wijwillenhelpen.nl, of per post: WWH, Barbierlaan 68, 7721 KT Dalfsen of via telefoonnummer: 0529-433990. Onze privacyregeling is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U vindt de regeling op onze website. Indien gewenst zenden wij u gratis een exemplaar toe.”

 

Het bestuur van WWH heeft deze regeling op 5 maart 2018 vastgesteld om de hiervoor genoemde uitgangspunten zo goed mogelijk in praktijk te brengen. Deze regeling kan door het bestuur/de directie worden gewijzigd. Wij raden je aan dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyreglement op de hoogte bent.