Missie & Visie

Missie

Stichting WWH is een hulpverleningsorganisatie die hulp wil bieden aan mensen die in hun eerste levensbehoeften bedreigd worden. WWH ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties, zodat zij in staat worden gesteld de liefde van Christus in praktijk te brengen. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat er een christelijke opdracht is om te zien naar de  medemens. WWH realiseert zich de ongerechtigheid van weelde in de westerse wereld en zoveel ellende en armoe elders in de wereld. WWH stelt dat ze dan niet stil mag en wil blijven zitten. Bij het verwezenlijken van deze opdracht richt Stichting WWH zich op de verzelfstandiging van de doelgroep door het ondersteunen van verschillende projecten.

Visie

Vanuit het besef dat er zo veel ongerechtigheid is wil stichting WWH mensen bereiken met de liefde van Jezus Christus.

Statutaire doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel: het elders in de wereld bestrijden van de gevolgen van armoede op individueel niveau.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan mensen en groepen van mensen in het werkgebied van de stichting met geld dat voor dat doel wordt ingezameld.
  3. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit de Bijbelse opdracht om Christelijke barmhartigheid te tonen aan hen die in armoede en verdrukking leven.
  4. Tot het doel van de vereniging behoren ook alle activiteiten die in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kunnen zijn voor of verband houden met het in lid 1 genoemde doel.

Stichting Wij Willen Helpen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08219490